İçişleri Bakanlığı işçi alımı ne vakit, müracaat nasıl yapılacak?

Posted by

İçişleri Bakanlığı işçi alımı ile 3.546 kişi istihdam edilecek. Mühendis, avukat, ofis çalışanı, tercüman üzere birçok farklı meslek kolundan yapılacak işçi alımı için en geniş kontenjan İstanbul’a verildi. İçişleri Bakanlığı işçi alımı başvurusu 17-21 Haziran 2022 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan çeşidinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış adayların başvurabileceği İçişleri Bakanlığı işçi alımı kelamlı imtihan ile gerçekleştirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE VAKİT, MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?

Müracaatlar; 17-21 Haziran 2022 tarihleri ortasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Lakin kolaylık sağlamak gayesiyle 14-16 Haziran 2022 tarihleri ortasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini imtihan müracaat esnasında kullanabileceklerdir.

İmtihan başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri ortasında da müracaat yaparak modüle kaydetmek koşuldur. Yalnızca profil bilgilerini düzenlemek imtihan başvurusu için hak teşkil etmez.

MÜRACAAT KAİDELERİ

A) GENEL KURALLAR

1-4/B kontratlı işçi olarak müracaatta bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel ve özel şartlar ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller Hakkında Bakanlar Şurası Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son müracaat tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş yahut Türk Medeni Kanununun 12’nci hususuna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(2) Kelamlı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),
(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına nazaran KPSS puan tipi ve tercih edilen durum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına nazaran ilan edilen durum sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
(4) Adaylar, müracaatta bulunurken ilanda belirtilen kuralları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer (merkez/taşra) ve/veya konum unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların müracaatlarının değerlendirilme süreçleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday ortasına girebildikleri yalnızca bir yer ve unvan için yapılacaktır.

B) ORTAK KURALLAR

1- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in Ek-1 inci hususunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında rastgele bir pürüz bulunmamaktadır.
2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Toplumsal Çalışmacı, Programcı, Mühendis (Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Sanayi, İnşaat ve Harita), Başka Teknik Hizmet Personeli(Grafiker), Kent Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve ElektrikElektronik) durum unvanlarından rastgele birine müracaatta bulunacak adayların “C) Özel Şartlar” başlıklı fıkrasında her bir durum unvanı için belirtilen koşullara ek olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı durumda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri kontratlı durum unvanı ile hala misyon yaptıkları 4/B kontratlı personel pozisyon unvanının tıpkı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı durum unvanında çalışmakta iken kontratı feshedilen adayların, fesihten evvel misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi pozisyon unvanıyla, birebir unvanlı konuma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C)ÖZEL KURALLAR

KÂĞIT RESTORATÖRÜ:

Fakültelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Müdafaa ve Tamirat, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma, Kültür Varlıklarını Muhafaza ve Tamir, Sanat Yapıtları Konservasyonu ve Restarasyonu bölümlerinin rastgele birinde Lisans mezunu olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

ARŞİV UZMANI:

Bilgi ve Doküman İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

AVUKAT:

a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
b-Barodan yahut noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

PSİKOLOG:

Fakültelerin Psikoloji kısmından mezun olmak yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

TOPLUMSAL ÇALIŞMACI:

Fakültelerin Toplumsal Hizmet, Toplumsal Çalışma ve Toplumsal Hizmetler kısımlarından birisini bitirmiş olmak yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

PROGRAMCI:

1- Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği kısımlarının rastgele birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi yahut yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2- Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (D) seviyesinde İngilizce YDS evrakına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak.

TEKNİKER (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK):

Harita Teknikerliği için;

Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans kısımlarından rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
Elektrik-Elektronik Teknikerliği için;
Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans kısımlarından rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

ÖTEKİ TEKNİK HİZMET İŞÇİSİ (GRAFİKER):

Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Kısımlarının herhangi birinden Lisans mezunu olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

MÜHENDİS :

Elektrik- Elektronik Mühendisi:

Fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Makine Mühendisi:

Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Materyal Mühendisliği kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Bilgisayar Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Harita Mühendisi:

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Yazılım Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ve Yazılım geliştirme kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Sanayi Mühendisi:

Fakültelerin Sanayi Mühendisliği, Sanayi ve Sistem Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği Programları, Sanayi Sistemleri Mühendisliği kısımlarının yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,.

İnşaat Mühendisi:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) lisans programlarının herhangi birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

KENT PLANCISI :

Fakültelerin Kent ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

MÜTERCİM- TERCÜMAN(İngilizce):

1- Fakültelerin İngiliz Lisanı ve Edebiyatı, İngiliz Lisanı ve Mukayeseli Edebiyat, İngiliz Lisanı ve Kültürü, İngiliz Lisan Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), kısımlarından birisini bitirmiş olmak.
2- Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (B) seviyesinde İngilizce YDS dokümanına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir evraka sahip olmak.

OFİS İŞÇİSİ :

Lisans Mezunları İçin

1- Lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin

1- Ön lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak gerekmektedir.

TAKVİYE İŞÇİSİ :

Sürücü:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- En az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Paklık Vazifelisi:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ (Silahlı):

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu unsurunda yer alan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen süreler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak,
3) Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın kapalı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak,
f) Vazifenin yapılmasına mani olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) 14 üncü unsurda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamış olmak,
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
4- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelik’in 18 inci Maddesinde belirtilen koşulları taşıyor olmak,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.